Goto Horoscope http://www.gotohoroscope.com Horoscopes - daily horoscope, weekly horoscope, monthly horoscope Yolanda - I have had so much negativity ... Wed, 25 Feb 2015 08:10:09 +0000 http://www.gotohoroscope.com/2015-horoscope/february-virgo.html Stephanie - How exciting!Good luck!!!I love to sing ... Wed, 25 Feb 2015 00:41:24 +0000 http://www.gotohoroscope.com/2015-horoscope/february-virgo.html lalani - Hope for the best ... Sat, 07 Feb 2015 17:45:28 +0000 http://www.gotohoroscope.com/2015-horoscope/february-virgo.html Crystal Rae - I am truly hoping. Thinking positive ... Mon, 02 Feb 2015 20:36:08 +0000 http://www.gotohoroscope.com/2015-horoscope/february-virgo.html babi - Fingers crossed ... Sat, 31 Jan 2015 14:33:32 +0000 http://www.gotohoroscope.com/2015-horoscope/february-virgo.html Romeo - Nice.Thank you ... Wed, 28 Jan 2015 00:13:43 +0000 http://www.gotohoroscope.com/2015-horoscope/february-virgo.html Graciela - Thank you very much ... Thu, 22 Jan 2015 20:09:22 +0000 http://www.gotohoroscope.com/2015-horoscope/february-virgo.html Amy - Very good. Thanks ... Sun, 18 Jan 2015 22:35:27 +0000 http://www.gotohoroscope.com/2015-horoscope/february-virgo.html