Wood Ram - Yi Wei Chinese Year

Wood Ram (Ram Respected By Others) - Yi Wei Year
Wood Ram - Yi Wei

Celebrity


info

Elvis Costello
Chinese year: Wood Ram - Yi Wei
Zodiac sign: Virgo
Bo Derek
Chinese year: Wood Ram - Yi Wei
Zodiac sign: Scorpio
John Ford
Chinese year: Wood Ram - Yi Wei
Zodiac sign: Aquarius
Mel Gibson
Chinese year: Wood Ram - Yi Wei
Zodiac sign: Capricorn
Ornella Muti
Chinese year: Wood Ram - Yi Wei
Zodiac sign: Pisces
Marcel Pagnol
Chinese year: Wood Ram - Yi Wei
Zodiac sign: Pisces
Camille Saint Saens
Chinese year: Wood Ram - Yi Wei
Zodiac sign: Libra
Mark Twain
Chinese year: Wood Ram - Yi Wei
Zodiac sign: Sagittarius
Rudolph Valentino
Chinese year: Wood Ram - Yi Wei
Zodiac sign: Taurus
Bruce Willis
Chinese year: Wood Ram - Yi Wei
Zodiac sign: Pisces
Billy Bob Thornton
Chinese year: Wood Ram - Yi Wei
Zodiac sign: Leo


The Sixty-Year Chinese Cycle directory:
Earth Rat - Chia Tzu

Fire Rat - Ping Tzu

Wood Rat - ChiaTzu

Water Rat - Jen Tzu

Metal Rat - Keng Tzu

Metal Ox - Hsin Chou

Water Ox - Kuei Chou

Wood Ox - Yi Chou

Fire Ox - Ting Chou

Earth Ox - Chi Chou

Metal Tiger - Keng Yin

Water Tiger - Jen Yin

Wood Tiger - Chia Yin

Fire Tiger - Ping Yin

Earth Tiger - Keng Yin

Metal Rabbit - Hsin Mao

Water Rabbit - Kuei Mao

Wood Rabbit - Yi Mao

Fire Rabbit - Ting Mao

Earth Rabbit - Chi Mao
Metal Dragon - Ken Chen

Water Dragon - Jen Chen

Wood Dragon - Chia Chen

Fire Dragon - Ping Chen

Earth Dragon - Mou Chen

Metal Snake - Chi Szu

Water Snake - Kuei Szu

Wood Snake - Yi Szu

Fire Snake - Ting Szu

Earth Snake - Chi Szu

Metal Horse - Keng Wu

Water Horse - Jen Wu

Wood Horse - Chia Wu

Fire Horse - Ping Wu

Earth Horse - Mou Wu

Metal Ram - Hsin Wei

Water Ram - Kuei Wei

Wood Ram - Yi Wei

Fire Ram - Ting Wei

Earth Ram - Chi Wei
Metal Monkey - Keng Shen

Water Monkey - Jen Shen

Wood Monkey - Chia Shen

Fire Monkey - Ping Shen

Earth Monkey - Mou Shen

Metal Rooster - Hsin Yu

Water Rooster - Kuei Yu

Wood Rooster - Yi Yu

Fire Rooster - Ting Yu

Earth Rooster - Chi Yu

Metal Dog - Jen Hsu

Water Dog - Keng Hsu

Wood Dog - Chia Hsu

Fire Dog - Ping Hsu

Earth Dog - Mou Hsu

Metal Pig - Hsin Hai

Water Pig - Kuei Hai

Wood Pig - Yi Hai

Fire Pig - Ting Hai

Earth Pig - Chi Hai